Online kurs knjigovodstva za sertifikat Samostalni knjigovođa

ONLINE KURS  knjigovodstva samostalni knjigovodja  škole FINANCE TEAM je online verzija knjigovodstvenog kursa Samostalni Knjigovođa, koji se već 7 godina radi  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM.  škola je  2014 kreirala online aplikaciju za online kurs knjigovodstva koja oslikava ručno knjigovodstvo.  Sada zaista zavisi samo od Vas. Cena je popularna. Kod svojih ste kuća. Dostupan je On-line nastavnik. Aplikaciju za Kurs , metode i tehnologiju uradili su vrhunski stručnjaci za računovodstvo i računovodstveno obrazovanje.

kcijske cene  :

Januar   10% ,Februar 10% na osnovnu cenu

juni ,juli,avgust  ,novembar-decembar 30% na osnovnu cenu

 

Autori
1. Nada Zlatković, ovlašćeni revizor, stečajni upravnik,
2. Jelena Bogdanović, master  menadžer

Na tebe je red. Uključi se!

Utisci Polaznika knjigovodstvenih kurseva

Izgled  kursa 

.Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 15 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Mašinsko evidentiranje  dokumentacije

kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program Billans (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava kao edukacija za program BILLANS)

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni voditi organizaciju knjigovodstva potraživanja, financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala i obveza. Voditi evidenciju kupaca i dobavljača (saldakonti kupaca i dobavljača. Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; obračunati i kreirati poslovne knjige .Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost :poreza i doprinosa na zarade  obračunati i kreirati poslovne knjige  poljoprivrednih gazdinstva.  Koristit ćete se  knigovodstvenim softverom  za vođenje knjigovodstva, imati znanja za izradu financijskih izvještaja i Prijavu za poret na dobit za Društva i preduzetnika  obveznike Srbije i  standarda financijskog izvještavanja.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

 Metode rada 

Dostupna  je edukacija za sve  zakodavne  i poreske propise kroz savršeno uradjene lekcije prilagodjene potrebama korisnika.

Dostupni su testovi za proveru postignute edukacije pre svake vežbe.Polaznik se stalno može vraćati na ranije lekcije ponovo raditi testove ispravljati vežbe nakon novih saznanja.

Vežbe  se rade  na aplikacijama na računaru uz konstantno prisutna uputstva dostupna u vidokrugu korisnika i odražavaju online nastavnika. Uputstva su detaljna uz svaku vežbu Ove aplikacije u potpunosti podržavaju offline kurs za samostalnog knjigovođu: Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo (komitenti i artikli );
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko ili sintetičko dvojno knjigovodstvo;
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Obračun i knjiženje rezultata.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;
 20. Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava,

Nastavnik prati rad svakog polaznika i reaguje po potrebi korisnim uputstvima i savetima ili vraća naredbama poolaznika da ponovi odgovarajuću lekciju i ponovo uradi test kako bi sam ispravio greške.

Nastavnik šalje listu grešaka koje je polaznik napravio  u pojedinim vežbama i polaznik sam ispravlja greške
Polaznik ima obavezu da redovno radi vežbe kako bi završio kurs u predvidjenom  roku

 

            

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

 moguća je podrška :

1. Brza podrška teamviewer

 Nastavnik prati vaš rad i šalje Vam sugestije permanentno

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva tehnička pomagala:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo

2. Pristup na softver Billans

vežbe su 100% pokrivene uputstvima:

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit se polaže tako što ste stekli bodove na prva 3 dela kursa. Za ispit  nije e predviđen obavezni dolazak u Sedište organizatora.  Na ispit se rade kontrolna pitanja (5 pitanja na zaokruženje, 10 test pitanja-opisno, 5 test pitanja ;kontiranja 10  pitanja po jedan kratak zadatak iz pređenih oblasti sa kursa. Ne polaže se na programu. Ispit se polaže online  traje 1 sat i besplatan je. Izrada sertifikata se plća 2000,00.

Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 18 pitanja iz oblasti:

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva - na online knjugovodstvenom programu Billans 

Billans je već sada potpuno centralizovano internet rešenje za savremeno poslovanje i vođenje poslovnih knjiga.

Billans je na raspolaganju non-stop 24/7 i elektronski je povezan sa bankama, APR-om, Narodnom bankom Srbije i pojedinim državnim institucijama.

Dokumenti se u Billansu automatski arhiviraju i čuvaju na jednom mestu.

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knigovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 4 meseci

Datum početka kursa: 14.06.2023

Trajanje kursa: 4 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 14.06.2023

Trajanje kursa: 4 meseca