online -poreski knjigovodja

Kursevi knjigovodstva -

Online poreski knjigovodja

 Online kurs  poreski  vrši obuku  praktičan rad na aplikaciji za ručno vodjenje knjigovodstva virtuelne firme omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva .

 Tip kursa: specijalistički 

Cena sa popustom je 44000

Uključi se!

Dobro nam došli

Online kurs   poreski računovodja 

Cena kursa  od 44000 inara treajanje kursa 4 meseca cena sertifikata  4000,00 dinara

Online kurs   Poreski računovodja  vrši obuku kroz  praktičan rad na aplikaciji za:

 1. ručno vodjenje knjigovodstva virtuelne firme omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva .
 2.   za polaganje 3 ispita za kurs Ovlašćeni Rračunovodja u SRS  i studiozna znanja iz oblasti:  1. MSF , 2. PORESKIH SISTEMA 3. POSLOVNOG  PRAVA  .s specijalno za tu namenu  pripremljena potrebna  literatura i konkretna pitanja sa odgovorima  vrlo prilagodjeni  potrebnim znanjima

Samostalni poreski računovodja nivo napredni ima jasno postavljene ciljeve obuku za sve vrste i oblike poreskih davanja kroz stvarne poslovne dogadjaje

METOD RADA -  Kurs za sertifikat samostalni knjigovođa napredni sastoji iz tri dela,

Lekcije , testovi ,zadaci 

1. -Poreska regulativa -poreski sistemi 

1.1 Osnovna edukacija (obavezni deo  za sve polaznike )

2.2 Obuka za polaganje ispita  Poreski sistemi -za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i

2. Zakonodavna regulativa - Pravo za računovodje 

2.1 Osnovna edukacija (obavezna za sve polaznike )

2.2  Obuka za polaganje ispita  Poslovno pravo za računovodje - za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore

3. Računovodstvo ,Medjunarodni računovodstveni standardi

3.1 Obavezno za sve polaznike -Računovodstvo kao oblik informisanja , organizacija računovodstvenog sektora , dokumentacija , kretanje dokumentacije i obrada knjigovodstvene dokumentacije -

3.2 Teorija računovodstva ( za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i

3.3 okvir za MSFI -za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor   pri komori za Ovlašćene revizore i

Menadzment Analiza finansijskih izveštaja 

Samo za polaznike koji se odluče za dodatnu obuku za  sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i

 praktična nastava  -za vodjenje virtuelne firme

Polaznik ima dostupnu projektovanu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima za koja ima jasna kratka i dostupna uputstva.Detaljna uputstva uz svaki knjigovodstveni posao koji završava obradom dokumentacije su  vidljiva u vidokrugu polaznikaTime je obezbeđena što  samostalnost polaznika, koja mu dalje prednost na tržištu rada nakon završetka kursa i dobijanja sertifikata Poreski računovodja

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu :

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe
 2. Edukacija za polaganje 3 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja ovlašćeni računovodja  SRS
 1. Softversku aplikaciju sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po  knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 2. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 66 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da:

vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna, obračunavati  kursne razlike, sastaviti platne liste i obračunavati zarade, bolovanja, obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo;
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poreske sisteme
 • Poslovno prabo
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko ili sintetičko dvojno knjigovodstvoi MSF
 • podnošenje potrebnih poreskigh prijava
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje saosnovama  Zakonskom o računovodstvu sa regulativom:
 2. osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna –

Upoznavanje sa osnovama zakona o PDV i poreske prijave POPDV

 1. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 2. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 3. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).

Medjunarodni računovodstveni standardi-primena u

 1. .1 Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.

1.2  u vodjenju zaliha

 1. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.

Propisi evidentiranja kupaca i dobavljača

 1. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 2. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).

1.3 Osnovi zakona o porezima na dohodak gradjana i doprinosima za socijalno osiguranje

 1. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 2. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.

1.4 Osnovi zakona o spolnotrgovinskom i deviznom poslovanju

 1. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 2. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.

1.5 Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.

1.6 Primena pravilnika o kontnom okviru,tehnika i tehnologija i tehnika knjiženja  primenom  vodjenja ručnog knjigovodstva na putem aplikacije

 1. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 2. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 3. Kontiranje podnete PPPDV-prijave izrada POPDV prijave
 4. Obračun i knjiženje rezultata.
 5. Izrada zaključnogh lista ručno;
 6.  izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja za mikro i mala preduzeća
 1.  Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Izrada Poreskog bilansa

 

        

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 3 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

izrada sertifikata Poreski računovodja 4000,00 dinara

30 bodova (vođenje virtuelnog knjigovodstva kroz  online aplikaciju);

30 bodova (unos i kontrola dokumentacije kroz računovodstveni program bilans);

40 bodova (kontrolni ispit)

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih
 17.  sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 18. Izrada najnovije prijave  POPDV
 19. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 20. Obračun i knjiženje rezultata.
 21. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Bilans tokova gotovine Poreski bilans PDP

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online-nastavnika.

 

        

 1.  Aplikacija za ručno knjigovodstvo

           2. Uputstva u okviru vežbi

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online za sticanje sertifikata samostalni knjigovodja Akademski

ertifikat s

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knigovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 4 meseci

Datum početka kursa: 14.06.2023

Trajanje kursa: 4 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 14.06.2023

Trajanje kursa: 4 meseca