Kurs za sertifikat Ovlašćeni knjigovođa – Napredni

ONLINE  Kurs za sertifikat Ovlašćeni knjigovođa - Napredni   je dopunjena  verzija online knjigovodstvenog kursa Ovlašćeni Knjigovođa.  Ovaj kurs obezbediće vam da savladate knjigovodstvene poslove kao da ste 5 godina radili u nekoj kompaniji na  ! Svi online kursevi škole FINANCE TEAM  kreirani su na osnovu naših offline kurseva koji se već 8 godina rade  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM.

Sve veći zahtevi tržišta za online komunikacijom donose pred nove izvršioce i menadžere nove zadatke i nova znanja. Računovodstvo sa razvojem e-poslovanja više nije težak i naporan posao! Sve danas možemo raditi od kuće, sami organizujemo svoje vreme, jer danas su tu :e-dokumenta, e-aplikacije, e-softveri; e-banking, e-porezi! Na tebe je red!

Uključi se!

Ukupno trajanje - 6 meseci

Tip  kursa: akademski 

Obuka: 100 % Praktičan;

Cena  kursa 73000,00   akciska cena mart i april 51100,00

Plaćanje: na 5 mesečnih rata  

Načina rada

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno! 

Online kurs knjigovodstva je 100% praktičan i indentičan offline kursu.  Natavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka koje polaznik mora da ispravi po paketima vežbi.  

Aplikacija se sastoji od ukupno 22 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). ukupno 70 knjigovodtvenih operaciaj  i 4 samostalnih vezbi Izrada finansijskih izveštaja 

Provere se vrše  nakon uradjenih grupa vežbi i to:

 • Prva provera nakon vežbe 4 za grupu vežbi od 1 - 4;
 • Druga provera  nakon vežbe 9 za od 5-9;
 • Treća provera nakon vežbe 12 za vežbe  10 do 12;
 • Četvrta provera nakon vežbe 16  za vežbe od 13 do 16;
 • Peta provera nakon vežbe 20 za vežbe od 16 do 20;

Nakon odrađenih 20 vežbi, pristupa se praktičnoj nastavi i izradi finansijskih izveštaja po uputstvima nastavnika i materijala i skripti za izradu i to:

I Unos i kontrola kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Bilans. Dokumentacija se unosi na osnovu video uputstava koji se šalju polaznicima. Uputstva su kreirana na osnovu primera koji se obrađuje na kursu (po principu jedna vežba - jedno uputstvo). Nakon unosa kompletne dokumentacije nastavnik kontroliše rad, vrše se eventualne dopune ili korekcije.

II  Kontrola unetih dokumenata od strane polaznika (na osnovu uputstva) i izrada zaključnih knjiženja kroz računovodstveni program, nakon čega polaznik na osnovu Bruto bilansa iz programa pristupa izradi finansijskih izveštaja uz pomoć skripti koje dobija od nastavnika i to:

I Izrada finansijskih izveštaja: BU,BS, Statistički izveštaj (nastavnik vrši kontrolu kreiranih izveštaja)

II Izrada Izveštaja o promena na kapitalu;Izveštaja o tokovima gotovine i Napomena uz finansijske izveštaje na osnovu odrađenog buto bilansa, nakon čega nastavnik vrši kontrolu rada.

III Izrada Poreskog bilansa PB1 i Poreske prijave poreza na dobit obrazac: (PDP), knjiženje poreskih razlika kontrola rada.

 

Nastava po modulima

  1. Finansijska operativa

U svemu po trenutno važećim :Zakonu o Računovodstvu ,Zakonu o porezu na dodatu vrednost ,zakonu o socijalnim doprinosima zakonu o lplatnom prometu ,

 1. -Likvidiranje knjigovodstvenih dokumenata
 2. -Evidentiranje kroz poresku evidenciju PPPDV  Ii POPDV obrazac
 3. --Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 4. --Blagajna pazara (uplata isplata);
 5. -Primljeni i dati avansi (naplata, plaćanje);
 6. -Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada
 7. -Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 8. -Plaćanje i naplata dinarski i devizni tekući računi
 9. -Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora o kompenzaciji, Cesiji, Asignaciji (alternativni oblici plaćanja;

2.-evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije kroz analitičko 

U svemu po trenutno važećim :Zakonu o Računovodstvu ,Spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju 

 1. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-knjiženj;
 2. Nabavka osnovnih sredstava iz lizinga-knjiženje;
 3. Obračun računovodstvene amortizacije -knjiženje;
 4. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 5. Nabavka robe u maloprodaji;
 6. Zarada naknada i ugovora
 7. Maloprodaja nabavka i prodaja-knjiženje;
 8. Knjiženje kroz knjigu  KIR br1;
 9. Podnošenje poreske prijave za prvi period - knjiženje;
 10. Proizvodnja  bez klase 9  (dorada i obrada) -knjiženje
 11. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa devizna plaćanja -knjiženje;
 12. Obrazac 70, Devizni tekući račun -knjiženje;
 13. Kupo-prodaja deviza;
 14. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 15. Podnošenje i knjiženje  PPPDV  za drugi poreski  period-knjiženje;
 16. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 17. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-knjiženje;
 18. Manjak opreme -knjiženje;
 19. Knjiženje manjkova osnovnih sredstava kroz knjigu Kir 3;
 20. Podnošenje POPDV -knjiženje-Novi obrazac
 21. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;

Računovodstvene politike za srednja preduzeća

 1. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 2. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.

Praktična nastava unos i kontrola kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Bilans.

Metod rada

Online kurs ovlašćeni knjigoivodja  se sastoji iz :

 1. lekcije i testovi (teoretska edukacija )
 2. Vežbe svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu  i podvežbe (operacije poslova)
 3. Praktičana nastava - računsko knjigovodstvo 
 4. Izrada finansijskih izveštaja (1. Bilans Uspeha; 2. Bilans Stanja;3.  Statistički izveštaj;4. Izveštaj o tokovima gotovine,5.  Izveštaj o promenama na kapitalu, 6. Napomena uz finansijske izveštaje)

Ispit: 

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa):40 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;

Praktična nastava - Unos i kontrola dokumentacije kroz računovodstveni program: 30 poena

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knigovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 4 meseci

Datum početka kursa: 14.06.2023

Trajanje kursa: 4 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 14.06.2023

Trajanje kursa: 4 meseca