online Samostalni poreski računovodja

Kursevi knjigovodstva - Online napredni akademski

akcijske cene  : plaćanje moguće na 4 rate 

novembar 30% popusta 30800,00

decembar 20% na osnovnu cenu

Izrada sertifikata  4000,00 dinara

Autori
1. Nada Zlatković, ovlašćeni revizor, stečajni upravnik,
2. Jelena Bogdanović, master  strateškog menadžmenta

 Samostalni poreki računovodja  - Napradni nivo

tip kursa -akademski pre svega su kreirani  da :

 1. Samostalni poreski računovodja nivo napredni ima jasno postavljene ciljeve obuku za sve vrste i oblike poreskih davanja kroz stvarne poslovne dogadjaje

Prezentacija 

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 15 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi(poslova u knjigovodstvu ) sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 70 operacija glavnih poslova knjigovodstva, +nezavisne vežbe izrada finansijskih izveštaja

Moguć je rad osim računara  na  laptopu i tabletu

Izgled  kursa 

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  

Lekcije su kreirane tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.Lekcije su

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 6 vežbi za grupu od 1- 6 ; posle vežbe 7-8  za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Mašinsko evidentiranje  dokumentacije

kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program Billans (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava kao edukacija za program BILLANS)

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da  organizujete  knjigovodstvo Vodite stanje i promene :,materijalne imovine, financijske imovine,i kapitala ;Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača ;Vršiti plaćanja dinarska i devizna.Obračunavate kursne razlike.Obračunavati zarade,sastaviti platne liste ; obračunati :poreza i doprinosa na  zarade i naknade Keirati poslovne knjige,;Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.Vršiti obračun uvoza;Podnositi relevantne poreske prijave ;poreza na dodatu vrednost i doprinosa i poreza na zarade.Kreirati poslovne knjige Vršiti izradu financijskih izvještaja Društva obveznike Srbije po standardima financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans uspeha i Bilans stanja , Bilans promena na  kapitalu i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi  Prijavu za poreza na dobit i akontacija 

 Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo :kupci ,dobavljači ,robno knigovodstvo ,osnovna sredstva,;
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko  knjigovodstvo-dvojno ;
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih
 17.  sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 18. Izrada najnovije prijave  POPDV
 19. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 20. Obračun i knjiženje rezultata.
 21. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Bilans tokova gotovine Poreski bilans PDP
 22. Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava,

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

 

        

 1.  Aplikacija za ručno knjigovodstvo

           2. Uputstva u okviru vežbi

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online za sticanje sertifikata samostalni knjigovodja Akademski

ertifikat s

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – offline)

uživo

Datum početka kursa: 02.03.2020

Trajanje kursa: 2 meseca

Beograd

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 02.11.2020

Trajanje kursa: Beograd offline kurs 2 meseca -polasci prvih mesec dana 1* nedeljnio od 17i 3o h do 20 h; drugog meseca 2* nedeljno od 17 i 30 do 20 h