online kurs knjigovodstva poreski računovodja –

13892177_1224941927526117_8865977487193128211_n

Kurs  je  kreiran po  pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika. Kurs samostalni knjigovođa obezbeđuje srednji nivo znanja za mikro i mala preduzeća. Za pristupanje kursu zahteva se najmanje srednja stručna sprema.

Online poreski računovodja 

 Online kurs  poreski računovodja vrši obuku  praktičan rad na aplikaciji za ručno vodjenje knjigovodstva virtuelne firme omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva .

 Tip kursa: specijalistički 

Cena sa popustom je 44000-65000

Uključi se!

Dobro nam došli

Online kurs   poreski računovodja 

Cena kursa  od 44000 do 65000,00 dinara treajanje kursa 6 meseca cena sertifikata  6000,00 dinara

Online kurs   Poreski računovodja  vrši obuku kroz  praktičan rad na aplikaciji za:

 1. ručno vodjenje knjigovodstva virtuelne firme omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva .
 2.   za polaganje 3 ispita za kurs Ovlašćeni Rračunovodja u SRS  i studiozna znanja iz oblasti:  1. MSFI , 2. PORESKIH SISTEMA 3. POSLOVNOG  PRAVA  .s specijalno za tu namenu  pripremljena potrebna  literatura i konkretna pitanja sa odgovorima  vrlo prilagodjeni  potrebnim znanjima

poreski računovodja nivo napredni ima jasno postavljene ciljeve obuku za sve vrste i oblike poreskih davanja kroz stvarne poslovne dogadjaje

Lekcije , testovi ,zadaci 

1. -Poreska regulativa -poreski sistemi 

1.1 Osnovna edukacija (obavezni deo  za sve polaznike )

2.2 Obuka za polaganje ispita  Poreski sistemi -za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i

2. Zakonodavna regulativa - Pravo za računovodje 

2.1 Osnovna edukacija (obavezna za sve polaznike )

2.2  Obuka za polaganje ispita  Poslovno pravo za računovodje - za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore

3. Računovodstvo ,Medjunarodni računovodstveni standardi

3.1 Obavezno za sve polaznike -Računovodstvo kao oblik informisanja , organizacija računovodstvenog sektora , dokumentacija , kretanje dokumentacije i obrada knjigovodstvene dokumentacije -

3.2 Teorija računovodstva ( za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i

3.3 okvir za MSFI -za sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i

Menadzment Analiza finansijskih izveštaja 

Samo za polaznike koji se odluče za dodatnu obuku za  sticanje specijalističkog sertifikata u zvanju Revizor i Ovlašćeni revizor  pri komori za Ovlašćene revizore i

 praktična nastava  -za vodjenje virtuelne firme

Polaznik ima dostupnu projektovanu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima za koja ima jasna kratka i dostupna uputstva.Detaljna uputstva uz svaki knjigovodstveni posao koji završava obradom dokumentacije su  vidljiva u vidokrugu polaznikaTime je obezbeđena što  samostalnost polaznika, koja mu dalje prednost na tržištu rada nakon završetka kursa i dobijanja sertifikata Poreski računovodja

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu :

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe
 2. Edukacija za polaganje 4 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja ovlašćeni računovodja  SRS
 1. Softversku aplikaciju sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po  knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 2. knjigovodstveni program na internetu AKTIV dostupno 2 meseca (softverska kuć omogućava besplatno 60 dana
 3. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 66 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da:

vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna, obračunavati  kursne razlike, sastaviti platne liste i obračunavati zarade, bolovanja, obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo;
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poreske sisteme
 • Poslovno pravo
 • MSFI
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko ili sintetičko dvojno knjigovodstvoi MSF
 • podnošenje potrebnih poreskigh prijava
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje saosnovama  Zakonskom o računovodstvu sa regulativom:
 2. osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna –

Upoznavanje sa osnovama zakona o PDV i poreske prijave POPDV

 1. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 2. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 3. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).

Medjunarodni računovodstveni standardi-primena u

 1. .1 Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.

1.2  u vodjenju zaliha

 1. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.

Propisi evidentiranja kupaca i dobavljača

 1. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 2. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).

1.3 Osnovi zakona o porezima na dohodak gradjana i doprinosima za socijalno osiguranje

 1. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 2. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.

1.4 Osnovi zakona o spolnotrgovinskom i deviznom poslovanju

 1. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 2. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.

1.5 Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.

1.6 Primena pravilnika o kontnom okviru,tehnika i tehnologija i tehnika knjiženja  primenom  vodjenja ručnog knjigovodstva na putem aplikacije

 1. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 2. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 3. Kontiranje podnete PPPDV-prijave izrada POPDV prijave
 4. Obračun i knjiženje rezultata.
 5. Izrada zaključnogh lista ručno;
 6.  izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja za mikro i mala preduzeća
 1.  Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Izrada Poreskog bilansa

        

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 3 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

izrada sertifikata Poreski računovodja 4000,00 dinara

30 bodova (vođenje virtuelnog knjigovodstva kroz  online aplikaciju);

30 bodova (unos i kontrola dokumentacije kroz računovodstveni program bilans);

40 bodova (kontrolni ispit)

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih
 17.  sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 18. Izrada najnovije prijave  POPDV
 19. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 20. Obračun i knjiženje rezultata.
 21. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Bilans tokova gotovine Poreski bilans PDP

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online-nastavnika.

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski računovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 4 -6 meseci

Datum početka kursa: 31.03.2022

Trajanje kursa: 2 -6 meseci

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 31.03.2022

Trajanje kursa: 4-6 meseci