Kurs knjigovodstva samostalni knjigovođa offline

Kursevi  knjigovodstva   samostalni knjigovođa offline 
CENA KURSA  : 23100,00 RSD
Gde se održavaju      
13892177_1224941927526117_8865977487193128211_n

Beograd Nemanjina 28 Djuro Salaj Radnički univerzitet

Polasci za Beograd : prvih mesec dana 1* nedeljnio od 17 i 3o h do 20 h; drugog meseca 2* nedeljno od 17 i 30 do 20 h

Novi Sad Mihajla Pupina 6/5/521
Dobro došli!

         Polasci za Novi Sad  :

prvih mesec dana 1* nedeljnio od 17  h do 20 h;

drugog meseca 2* nedeljno od 17  do 20 h i

jedna subota(poslednja nakon 2 meseca ) 4 sata

iskustva polaznika knjigovodstvenih kurseva

Kurs  je  kreiran po  pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika. Kurs samostalni knjigovođa obezbeđuje srednji nivo znanja za mikro i mala preduzeća. Za pristupanje kursu zahteva se najmanje srednja stručna sprema.

Trajanje kursa, natavni dan, časovi

Ukupan broj nastavnih  dana je podeljen na  tri dela  po srodnosti  poslova  koje polaznici u toku kursa trabaju da pređu.Trajanje jednog nastavnog dana je tri  sata. Dinamika kursa je: prvih mesec dana jedan put nedeljno; drugi mesec: dva puta nedeljno. Ukupno trajanje kursa je dva meseca. Broj polaznika kreće se od 8-12.

Kontrola urađenih zadataka u prvom i drugom delu kursa

Na kraju svakog časa  vrši se kontrola urađenih zadataka. Nakon urađenog praktičnog dela nastavnik kratkim predavanjem izlaže siže  celog posla urađenog u tokom  nastavnog dana.

 

 U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

Link za pristup programu i materijal dobijaju putem mejla. Na času je nastavnik prisutan ali ne predaje, već je tu samo ukoliko nastanu određene tehničke ili unosne greške koje treba ispraviti. Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Kontrola urađenih zadataka u trećem delu kursa

Kontrolu njpre vrše sami polaznici na osnovu video uputstva koje su dubili, a koje ih upućuje na to kako da na osnovu unete dokumentacije izvrše kotrolu u samom programu i kontrolu sa ručno kreiranom dokumentacijom. Zatim kontrolu vrši nastavnik.

Nastava traje 66 šk/ časa 54 šk/časa takozvana  ručna obrada  knjigovodstva i 10 šk/ sa knjiženja -  na knjigovodstvenom programu BILLANS.  6 šk časa predviđena su za  izradu finansijskih izveštaja. Polaznicima se pruža mogućnost da nakon završetka kursa nastavite korišćenje programa  još 2 mesec besplatno.

Nastava se odvija  tako što se izloži edukacija  vezana za nastavni polazak  a zatim u nastavku  se radi   obrada dokumentacije  i knjiženja. Edukacija vezana za teoretski deo šalje se na e-mail polaznika za svaki polazak.

 

 • U svim segmentima gradiva direkno se primenjuju sve izmene propisa koje nastupe u toku trajanja kursa.

Počinje upis 33 .generacije polaznika kursa za sertifikat "Samostalni knjigovođa"u Beogradu

i 54.-te generacije u Novom Sadu

Plaćanje

 na  2 mesečne rate za uplate fizičkih lica:  I rata 12.000;

Izrada sertifikata plaća se na kraju kursa 2.500,00.U mesecima kad važe akciske cen e plaćanje je moguće na 2 rate

 

Struktura nastave :

1.Likvidatura Poresko knjigovodstvo 1  -analitika poslovne imovine i obaveza 14 šk/ časa

2. Obračun zarade , obračun spoljnotrgovinskog poslovanja  i  poresko knjigovodstvo 20 šk časa

2. Finansisko - sintetičko (glavna knjiga )knjigovodstvo ukupno i 16 šk/časa

3. izrada finansiskih izveštaja i rad u softveru Billans 16 školska časa

10 šk/ časa knjiženja -  na knjigovodstvenom programu BILLANS.  6 šk časa predviđena su za  izradu finansijskih izveštaja. Polaznicima se pruža mogućnost da nakon završetka kursa nastavite korišćenje programa  još 2 mesec besplatno.

Nastava po segmentima kurs za samostalnog knjigovođu

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i  knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge, evidentiranje kroz robne kartice,  knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih  poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Predzakjljučna i zaključna knjiženja.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno, izrada originalnih  finansijskih izveštaja: bilans uspeha, bilans stanja,statistički izveštaj, obračun poreske amortizacije i izada poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit obrazac (PDP).
 20. Predaja finansijskih izveštaja

Opšte informacije:

Kurs knjigovodstva  "SAMOSTALNI KNJIGOVODJA" omogućava polaznicima funkcionalno znanje. Na kursu je konstantno prisutan aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika. Radi se kompletno knjigovodstvo za mala i mikro preduzeća pomoćne knjige -obavezne analitike i knjiženje u dvojno-sintetičko knjigovodstvo - glavnu knjigu.

Ponosni smo da možemo istaći da se radi o 100% praktičnoj obuci za direkno uključivanje polaznika u poslovno okruženje, uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i Pravilnika o primeni kontnog okvira, zakonske i poreske regulative u izradi svih poreskih prijava i Finansijskih izveštaja - danas aktuelno. Naši novi polaznici mogu biti sigurni da se obuka obavlja po najnovijim propisima u svim segmentima. Naši raniji polaznici preko grupe na facebook-u pristupaju svim novim materijalima (skriptama) koje su apdejtovane sa detaljnim promenama koji su u međuvremenu nastupile, kako bi bili spremni da se uključe na napredne kurseve onda kad budu odlučili i imaju samopouzdanja u traženju posla.

 Način rada

Kurs knjigovodstva samostalni knjigovodja obuhvata obuku za vodjenje poslovnih knjiga po principima: prostog i dvojnog knjigovodstva, virtuelne firme .

Metod rada za kurs "samostalni knjigovođa"

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

Prvi deo kursa analitičko i poresko knjigovodstvo sa i obračun uvoza i izvoza sa  :

 1. obračunima osnovnih sredstava,i zarada
 2.  naplate isplate

 Drugi deo kursa (kontiranje i knjiženje kroz glavnu knjigu)

Na drugom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom: knjigama KPR i KIR, kartica kupaca, dobavljača, tekučih računa, robe i osnovnih sredstava.Vrši se slaganje glavne knjige i poreske evidencuije KPR-a i KIR-a. . Na kraju se vrši  bilansiranje i sasatvlja i kontira PPPDV prijava,  izradjuje se zaključni list,  i kontira rezultat i izrađuju finansijski  izveštaji bilans uspeha bilans stanja i statuistički izveštaj. 2šk časa predviđeno je za izradu Poreskog bilansa (PB1) i poreske prijava poreza na dobit (PDP).

Treći deo kursa

Sve poslovne promene unose u knjigovodstveni program Billans po principu  jedan polaznik jedan računar 10šk /čas a istovremeno kroz program mogu polanici raditi i kod svojih kuća. Dakle u ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu neke firme ili agencije. Poslednji polazak praktične nastave  je namenjen treningu koji obuhvata obuku kroz prezentaciju: elektronske predaje poreskih prijava na portalu e-porezi poreska uprava i elektronskog izvoza i preuzimanja izvoda.

Kurs samostalni knjigovođa: 100% praktičan i potpuno drugačiji od drugih!

14732370_1302269233126719_4572843765281550086_n14690930_1302269239793385_8111354270270904835_n-1

 

 

 

 

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita za kurs samostalni knjigovodja

Na ispitu se radi kontrolni test od 30 pitanja iz oblasti:

Ispit

 • ispit se polaže online, traje 1 sat i besplatan je.
 • Predmeti :
 •  Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )
 •  tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )
 •  Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans na računaru
 • Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )
Cena sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 2500,00 dinara a se
Ispit traje 1 sat radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100%)  maksimum i 70%minimum bodova

25 bodova nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

25 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

40 boda nosi kontrolni ispit

10 boda nosi redovnost i marljivost na časovima

Literature: Praktikumi teoretske nastave.

14937197_1307619402591702_7872793425710326848_n

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online Samostalni knjigovođa -akademski

u srbiji

Datum početka kursa: 08.01.2021

Trajanje kursa: 2 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 08.01.2021

Trajanje kursa: Beograd offline kurs 2 meseca -polasci prvih mesec dana 1* nedeljnio od 17i 3o h do 20 h; drugog meseca 2* nedeljno od 17 i 30 do 20 h