online kurs poreski računovodja

Online kurs   poreski računovodja 

Cena sa30% popustoa  je 65000;treajanje kursa 6 meseca cena sertifikata  5000,00 dinara mpuna cena je 92.857,00

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu :

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe
 2. Edukacija za polaganje 3 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja ovlašćeni računovodja  SRS
 1. Softversku aplikaciju sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po  knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 2. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

 Osnovni moduli

Edukacija iz oblasti :Obuhvata relevantne testove za polaganje specijalizacije za Revizore i Ovlašćene revizore   u Komori Ovlašćenih revizora

 1. poreske sisteme
 2. Poslovno pravo
 3. MSFI
 4. Menadzmenta

Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna  i alternativna plaćanja , obračunavati  i knjižiti  kursne  i valutne razlike  , sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun specijalnih vrsta spoljnotrgovinskih poslova a i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za velika i srednja preduzeća

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su UPUTSTVAa rađena na osnovu dokumentacije koja su projektovana i  se obrađuje na krusu.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sata  6 meseci  polaznici određuju dinamiku ali  rada po utvrdjenom planu .Rad  mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

knjigovodstveni poslovi - Nastava po modulima

 1. Primena računovodstvene politike za velika i srednja preduzeća
 2. Prenos početnog stanja
 3. Nabavka i Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja- amortizacija osnovnih sredstava (15 osn sredstava)
 4. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   maloprodaje i proizvodne delatnosti
 5. Maloprodaja i blagajničko poslovanje
 6. Lizing poslovi
 7. Obračun i isplata obračunatih zarada i naknada zarada sa podnošenjem relevantnih poreskih prijava
 8. Obračun i isplata ugovorenih nakanada (autorski ugovori i slični poslovi
 9. Plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi ; dinarski i devizni
 10. Alternativna plaćanja putem cesija i asignacija
 11. Proizvodna delatnost -FINANSIJSKO bez klase 9
 12. Avansna plaćanja
 13. Obračun spoljnotrgovinskih specijalnih poslova
 14. Finansijsko - dvojno knjigovodstvoi MSFI
 15. podnošenje potrebnih poreskih prijava
 16. Obračun poreza na dodatu vrednost i podnošenje PPDV I POPDV
 17. Utvrdjivanje manjkova i viškova
 18. Izrada elaborata o popisu
 19. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički  Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 20. Knjiženje obračuna računovodstvene i poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika
 21. Izrada i podnošenje priajave za porez na dobit

Ispit: traje 3 sata i besplatan je , Izrada sertifikata košta 5000,00

 

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online-nastavnika.

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knigovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 5 meseci

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 5 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 5 meseca