Ovlašćeni Napredni Kurs

Ovlašćeni knjigovođa -Napredni Kurs knjigovodstva

Osnovna cena kursa  73000,00   akciska cena 51100,00 + do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis za plaćanje u celosti

trajanje 5+1 meseca gratis 

Autori

1. Nada Zlatković, diplomirani ekonomista ,ovlašćeni revizor, stečajni upravnik,
2. Jelena Bogdanović, master strateskog   menadžmenta

Online kursevi knjigovodstva Napredni - akademski pre svega su kreirani  da :

 1. organizacijom i dinamikom zadovolje nedostatak vremena  koje studenti mogu da posvete još jednom paralelnom obrazovanju
 2. Da je donekle izmenjen pristup obrazovanju u smislu da je prilagodjenijinačinu razmišljanja koje imaju studenti dok studiraju što znači studiozniji su i zadovoljavaju radoznalost.

 Utisci Polaznika knjigovodstvenih kurseva

ONLINE  Kurs za sertifikat Ovlašćeni knjigovođa - Napredni   je dopunjena online verzija online knjigovodstvenog kursa Ovlašćeni Knjigovođa.  Kurs je radjen primenom ekspertske metode obuka  .Polaznicima je u toku kursa obezbedjeno pristpanje partnerskim  portalima u cilju studioznijeg obrazoivanja  .Svi online kursevi škole FINANCE TEAM  kreirani su na osnovu naših offline kurseva koji se već 8 godina rade  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM.

Sve veći zahtevi tržišta za online komunikacijom donose pred nove izvršioce i menadžere nove zadatke i nova znanja. Računovodstvo sa razvojem e-poslovanja više nije težak i naporan posao! Sve danas možemo raditi od kuće, sami organizujemo svoje vreme, jer danas su tu :e-dokumenta, e-aplikacije, e-softveri; e-banking, e-porezi! Na tebe je red!

Uključi se!

Online kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa - Napradni tip kursa -akademski

Akademski kursevi vam omogućavaju dodatni pristup profesori za kontinuiranu edukaciju iz date oblasti  putem povezivanja sa partnerskim sajtovima ojašnjenja propisa i mišljenja nadležnih ministarstava vezano za konkretni problem ,što omogućava veoma dobro studioznije prihvatanje edukacije.

Izgled  kursa 

.Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,20 lekcija u okviru koji se radi 15 kratkih testova - provera teoretske edukacije i

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

2.1 Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji.Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva.1Aplikacija se sastoji od ukupno 21 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). .ukupno  20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 67 operacija poslova knjigovodstva.

2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje

 

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva , financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala  Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača Voditi blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna Sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji,asignaciji i preuzimanju duga  Obračunavati valutne i kursne razlike. Obračunavati i plaćati  lizing rate Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; I bolovanja  obračunati :poreza i doprinosa na  zarade i naknade Obračunati naknade po  ugovorim  (o delu autorskih i ugovorai )kreirati poslovne knjige Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.i knjižiti porseke razlike Vršiti obračun uvoza i obračun proizvodnje Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost ,Knjižiti manjkove i viškove  Kreirati poslovne knjige Izraditi zaključni list  Vršiti izradu  financijskih izvještaja Društva obveznike Srbije i  standarda financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans tokova kapitala i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi  Prijavu za poreza na dobit i akontacija 

U okviru školovanja , osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju kontinuiranu  dinamiku.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da polaznici rade  od svojih kuća na aplikaciji koja je na jhovom  računaru, Efekat je isti kao da radite ručno! kurs  je 100% praktičan i indentičan offline kursu.  Nastavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka koje polaznik mora da ispravi po paketima vežbi.  

 

Nastava po modulima

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje ,analitičkih evidencija ( predhodna godine)
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-
 4. Obračun računovodstvene amortizacije
 5. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 6. Nabavka robe u maloprodaji;Maloprodaja prodaja-
 7. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 8. Tekući računi,Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora (alternativni oblici plaćanja;
 9. Blagajna pazara (uplata isplata);
 10. Primljeni i dati avansi (naplata, plaćanje);
 11. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 12. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 13. Proizvodnja  bez klase 9  (dorada i obrada) -
 14. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa
 15. Devizna plaćanja -Obrazac 70,  tekući račun -Kupo-prodaja deviza;
 16. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 17. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 18. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-
 19. Manjak opreme -
 20. Knjige primljenih i izdatih računa i podnošenje  PPPDV  za 3 poreska perioda
 21. izrada POPDV -novi obrazac
 22. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 23. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 24. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica PDP .
 1. Ispit: traje 2 sata i besplatan je 

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa):40 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;

OBRAZAC popdv 20 poena

 

Izrada sertifikata košta 5000,00

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knigovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 5 meseci

Datum početka kursa: 15.05.2024

Trajanje kursa: 5 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 15.05.2024

Trajanje kursa: 5 meseca