online kurs poreski računovodja

   

   Online kurs   poreski računovodja 

Tip kursa: specijalistički 

 Cena sa30% popustoa  je 65000;treajanje kursa 6 meseca cena sertifikata  5000,00 dinara mpuna cena je 92.857,00

 Osnovni moduli Edukacija iz oblasti :Obuhvata relevantne testove za polaganje specijalizacije za Revizore i Ovlašćene revizore   u Komori Ovlašćenih revizora
 1. poreske sisteme
 2. Poslovno pravo
 3. MSFI
 4. Menadzmenta
Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna  i alternativna plaćanja , obračunavati  i knjižiti  kursne  i valutne razlike  , sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun specijalnih vrsta spoljnotrgovinskih poslova a i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za mikro i  velika   pravna lica Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su UPUTSTVAa rađena na osnovu dokumentacije koja su projektovana i  se obrađuje na krusu. Način rada Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sata  6 meseci  polaznici određuju dinamiku ali  rada po utvrdjenom planu .Rad  mora biti kontinuiran. Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

knjigovodstveni poslovi - Nastava po modulima

 • Primena računovodstvene politike za velika i srednja preduzeća
 • Prenos početnog stanja
 • Nabavka i Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja- amortizacija osnovnih sredstava (15 osn sredstava)
 • analitičko knjigovodstvo iz oblasti   maloprodaje i proizvodne delatnosti
 • Maloprodaja i blagajničko poslovanje
 • Lizing poslovi
 • Obračun i isplata obračunatih zarada i naknada zarada sa podnošenjem relevantnih poreskih prijava
 • Obračun i isplata ugovorenih nakanada (autorski ugovori i slični poslovi
 • Plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi ; dinarski i devizni
 • Alternativna plaćanja putem cesija i asignacija
 • Proizvodna delatnost -FINANSIJSKO bez klase 9
 • Avansna plaćanja
 • Obračun spoljnotrgovinskih specijalnih poslova
 • Finansijsko - dvojno knjigovodstvoi MSFI
 • podnošenje potrebnih poreskih prijava
 • Obračun poreza na dodatu vrednost i podnošenje PPDV I POPDV
 • Utvrdjivanje manjkova i viškova
 • Izrada elaborata o popisu
 • Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički  Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Knjiženje obračuna računovodstvene i poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika
 • Izrada i podnošenje priajave za porez na dobit
Ispit: traje 3 sata i besplatan je  Izrada sertifikata košta 5000,00  [/vc_column_text]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knigovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 5 meseci

Datum početka kursa: 15.05.2024

Trajanje kursa: 5 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 15.05.2024

Trajanje kursa: 5 meseca