kursevi knjigovodstva- metode rada

 Kursevi knjigovodstva -  metode rada -

                         

 Dobrodošli!

Sadržaj kursa i nastavni plan

Kurs je podeljen na tri dela po srodnosti poslova koje polaznici kursa treba  da pređu tokom kursa. Polaznici treba da završe svaki deo u predviđenom vremenu.  Dinamika kursa ostavljena je polaznicima da sami urede i isplaniraju uz obavezan kontinuitet rada.

Prvi deo kursa Prosto knjigovodstvo

U ovom  delu kursa, polaznici se na jednostavan način upoznaju sa:

  1. knjigovodstvenom dokumentacijom, načinom, pravilima i zakonskom regulativom evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije kroz knjigovodstvene evidencije i pomoćne knjige.

Drugi deo kursa Finansisko knjigovodstvo

U drugom delu kursa knjiži se relevantna dokumentacija kroz finansijsko knjigovodstvo, kontroliše glavna knjiga sa pomoćnim knjigama (kreiranim na prvom delu kursa) izrađuje se bruto bilans Zakonskom regulativom, načinom i pravilima vodjenja i čuvanja poslovnih knjiga.obračun zarada i formira PP PD prijave (objedninjena poreska prijava obračunatih poreza i doprinosa, ),i obračun amortizacije. obračun i plaćanje uvoza  izvoz-a, devizna naplata i plaćanje, obračun i sprvođenje kursnih razlika.

U trećem delu kursa  1. izradjuju se finansiski izveštaji  i polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava.2 knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

Polaganje ispita

Ispit traje 1 sat i besplatan je.

Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 25-30 pitanja iz

 

 

 

Online kursevi kreirani sa istim ciljevima i zadacima i istom metodom  kao i  offline kurs uz nastavno pomagalo –aplikaciju. Aplikacija se sastoji iz 1. lekcije i 2. vežbe.

Edukacija zakonodavne i poreske regulative ,teoretska nastava kojom  se savladava novo  znanje , predstavljena je :1. lekcije2. Testovi.

Vezbe: Vodjenje virtuelne firme praktična nastava

  Prezentacija kursa

  1.  edukacija(lekcije i testovi )

Lekcije imitiraju teoretsko izlaganje nastavnika  i imaju zadatak da izvrše edukaciju polaznika o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi za odredjene knjigovodstvene poslove .(20 poslova )

Testovi predstavljaju  metod provere da je polaznik stekao potrebnu edukaciju

2. Vežbe :

  1. Vežbe :(20 glavnih vežbu) svaka vežba ima 3-,4i 5 podvežbi

Vodjenje virtuelne firme praktična nastava -Ručno praktično knjigovodstvo -S vaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu.Svaka podvežba ima svoje kratko sažeto ciljano uputstvo u vidokrugu polaznika .Uputstvo  imitira online nastavnika.

Tok nastavnog procesa i klasifikacija nastavnih časova

Nastavni časovi su po strukturi podeljeni na 3 dela:

1) Lekcija kroz koju se izlaže novo gradivo;

2) Praktičan deo nastave - vežbe;

3) Praktičan deo nastave – izrada finansijskih izveštaja i unos dokumentaciju u računovodstveni program bilans.

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Rad polaznika - učenikove vežbe, prati nastavnik i ako je potrebno upućuje učenika da ponovi teoretsku edukaciju ili ponovo pročita uputstvo i potom proveri izradu vežbe.

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knigovodja

u srbiji

Upis: Online trajanje 5 meseci

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 5 meseca

inostranstvo

Upis: Beograd

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 5 meseca